AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ELM və TƏHSİL NAZİRLİYİ

NEFT VƏ QAZ İNSTİTUTU

Əliyev Çingiz Səid oğlu

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri
Təvəllüdü 21.08.1947 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu
Elmi dərəcəsi Geologiya-mineralogiya elmləri doktoru  
Elmi rütbəsi Professor  
Namizədlik (PhD)  dissertasiyasının mövzusu:

-  ixtisas şifri

-  ixtisasın adı

-  mövzunun adı

04.00.12

Faydalı qazıntı yataqlarının və kəşfiyyatının geofiziki üsulları

Aşağı Kür çökəkliyinin qamma sahələrinin qırılma tektonikası və neftqazlılıqla əlaqədar tədqiqi

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-  ixtisas şifri

-  ixtisasın adı

-  mövzunun adı

 

04.00.12

Faydalı qazıntı yataqlarının və kəşfiyyatının geofiziki üsulları

Azərbaycanın depressiya zonalarının radioaktiv sahələri

Müxbir üzv seçilməsi

-  tarix

-  ixtisasın adı


Həqiqi üzv seçilməsi:

-         tarix

-         ixtisasın adı

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-   xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-  beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı
169

62

 

29

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı
Kadr hazırlığı:     

-  fəlsəfə doktorlarının sayı

-  elmlər doktorlarının sayı

2

Əsas elmi nailiyyətləri Azərbaycanın depressiya zonalarının təbii radioaktivlik xəritələrinin tərtib edilməsi;
aktiv fəaliyyətdə olan tektonik strukturların ayrılması, karbohidrogen yataqlarının aşkar olunmasının elmi əsaslarının işlənilməsi;

Seysmik, geodinamik proseslər, texnogen fəaliyyətlə bağlı radioaktiv sahələrin variasiyalarının qanunauyğunluqlarının müəyyən edilməsi;

Şərqi Azərbaycanın çöküntü süxurlarının kəsilişində radioaktiv və geokimyəvi parametrlərin dəyişməsinin korrelyasiyası və dövri xarakterinin müəyyən edilməsi, Azərbaycanın orta yura maykop çöküntülərinin yüksək radioaktivliyinin təbiətinin öyrənilməsi;

Neft yataqları üzərində radioaktiv sahələrin formalaşma modelinin tərtib edilməsi;

Ölkənin müxtəlif regionlarında, iri şəhərlərdə və digər yaşayış məntəqələrində, habelə ayrı-ayrı binalarda radiasiya vəziyyətinə nəzarətin təşkil olunmasının elmi əsaslarının işlənilməsi;

Abşeron yarımadasının təbii radioaktivliyinin 1:200 000 miqyaslı xəritəsinin tərtib olunması (texnogen anomaliyalar);

Bəzi neft-qaz çıxarılan sahələrin radioaktivlik xəritələri və texnogen çirklənmələrin ərazilərinin aşkar edilməsi; radionuklid çirklənmənin formalaşma mexanizminin göstərilməsi;

Azərbaycan ərazisi üçün radonun həcmi aktivliyinin yayılması xəritəsinin hazırlanması.
Elmi əsərlərinin adları

1. Об аномальном геологическом явле-нии в Шамахинском районе Азербайджана. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Xəbərləri,Yer Elmləri, №1, 2010, s. 77-82. Ю.Г.Исрафилов, А.Ш.Мухтаров, Р.Дж.Багирли
2. Глубинное строение земной коры по профилю Сангачал-Евлах-Рустави. VII Азербайджанская Международная Геофизическая конференция. Пути повышения эффективности геофизических исследований в активных геодинамических условиях на примере южно-Каспийской впадины. 11-13 май 2010. Baku-2010, р.11. Ф.Кадиров, А.Кадиров.

3. Influence of radon on environment and people’s health in Azerbaijan. Articles of the First International Symposium on Medical Geology. Geological Survey of Iran (14-16th June of 2010) Tehran-Iran, p. 260-261.

4. Origin of arsenious waters and their influence on environmental aspects of human health. Articles of the First International Symposium on Medical Geology. Geological Survey of Iran (14-16th June of 2010) Tehran-Iran, p. 262-263. I. Ibrahimova

5. Long-term in sute monitoring at Dashgil mud volcano, Azerbaijan: a link between seismicity, pore-pressure transients and methane emission. Int J Earth Sci (Geol Rundsch) (2010) 99 (Suppl 1):S227-S240. Achim Kopf, Georg Delisle, Eckhard Faber, Behrouz Panahi, Ibrahim Guliyev.

6. Реакция радонового поля земной поверхности на землетрясение. Дегазация Земли: Геотектоника, геодинамика, геофлюиды, нефть и газ, углеводороды и жизнь. Материалы с Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 100-летию со дня рождения академика П.Н. Кропоткина. 18-22 октября 2010 г., Москва, стр. 26-29.

7. Radio ecological situation in urbanized territories of Azerbaijan Republic (by the example of Absheron Peninsula). ROOMS meeting 19 and 20 October 2011, Freiburg, Germany, p. 15.

8. Факторы, контролирующие уровень объемной активности радона в Азербайджане. Xəbərlər Yer Elmləri, №1/2012, cтр. 42-48. А.А.Фейзуллаев, Р.Дж.Багирли, Ф.Ф.Велиева.

9. Радиостратиграфическая характеристика отложений майкопской серии Западного Азербайджана. СТРАТИГРАФИЯ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ, 2012, том 20, № 6, с. 1-11. М.Эфендиева, Р.Бабаев, К.Джонсон, А.Фейзуллаев.

10. Radon problem in Azerbaijan: results of indoor measurements and its nature. The modern problems of geology and geophysics of Eastern Caucasus and the South Caspian depression. 34th International Geological Congress. Brisbane, Australia, August 5-10, 2012. Special Issue Papers. Baku-2012, p. 27-34. A.A.Feyzullayev, C.Valsangiacomo, M.Hoffmann, R.J.Baghirli, F.F.Veliyeva.

11. Indoor radon mapping in Azerbaijan. 11th International Workshop on the Geological ASPECTS of Radon Risk Mapping. Prague 2012. P. 260-268. A.A.Feyzullayev, R.J.Baghirli, F.F.Veliyeva, L.Pampuri, M.Hoffmann, C.Valsangiacomo.

12. Проблема радона: геодинамические и экологические аспекты. Geology Institute of ANAS Republican Seismic Survey Center of ANAS. Seismoforecasting researches carried out in the Azerbaijan territory. 7-12 October, 2012, Baku, Azerbaijan. P. 97-106. А.А.Фейзуллаев, Р.Дж.Багирли, Ф.Ф.Велиева, А.Р.Алиева.

13. Оценка уровня радоновой радиации в Азербайджане и изучение его влияния на здоровье человека. Проблемы снижения природных опасностей и рисков: Материалы Международной научно-практической конференции «ГЕОРИСК-2012»: В 2-х т. Т.2 – М.: РУДН, 2012, cтр. 214-219. А.Р.Алиева, Ф.Ф.Велиева.

14. Radiostratigraphic Study of the Deposits of the Maikop Group, Western Azerbaijan. ISSN 0869-5938, Stratigraphy and Geological Correlation, 2012, Vol. 20, No. 6, pp. 567-577. Pleiades Publishing, Ltd., 2012. E.Efendieva, R.Babayev, C.Johnson, A.Feyzullayev.

15. Investigation of the Dashgil mud volcano (Azerbaijan) using beryllium-10. Beam interactions with materials and atoms. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section B, Volume 294. January 2013. P. 606-610. K.J.Kim, M.Baskaran, J.Jweda, A.A.Feyzullayev, H.Matsuzaki, A.J.T.Jull.

16. Deep gases discharged from mud volcanoes of Azerbaijan: New geochemical evidence. Marine and Petroleum Geology 43 (2013). P. 450-463. Marco Bonini, Franco Tassi, Akper A. Feyzullayev, Francesco Capecchicii, Angelo Minisalle.

17. О роли радона в формировании радиоэкологической среды Абшеронского полуострова. Azərbaycanda geofizika yenilikləri. Elmi-texniki jurnal 1-2 / 2013. səh. 30-33. Ф.Ф.Махмудова.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

«Radon Centre Agreement» (Polşa) cəmiyyətinin üzvü
Tibbi geologiya üzrə Beynəlxalq Assosiasiyanın üzvü

Pedaqoji fəaliyyəti

Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının “Geofiziki Kəşfiyyat üsulları” kafedrasının professoru

Digər fəaliyyəti

Beynəlxalq Ekoenergetika Akademiyasının professoru

Təltif və mükafatları

“Tərəqqi” medalı

İş yeri və ünvanı

AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu, AZ1073, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., H.Cavid pr., 119

Vəzifəsi

Şöbə rəhbəri

Xidməti tel. (+994 12) 539 34 81
Mobil tel . (+994 50) 643 47 77
Ev tel. (+994 12) 597 43 45
Faks (+994 12) 537 22 85
Elektron poçtu radiometry@gia.ab.az