AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ELM və TƏHSİL NAZİRLİYİ

NEFT VƏ QAZ İNSTİTUTU

Həsənov Ədalət Bədəl oğlu

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri
Təvəllüdü 26.05.1952 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi AzNeftexim (AZİ)
Elmi dərəcəsi f.r.e.d 
Elmi rütbəsi b.e.i 
Namizədlik (PhD)  dissertasiyasının mövzusu:

-  ixtisas şifri

-  ixtisasın adı

-  mövzunun adı

01.04.12

Geofizika

"Yer qabığı və üst mantiyanın petrofiziki modelinin tərtibi məqsədilə, yüksək p,T- şəraitində Kiçik Qafqazın ofiolit süxurlarının fiziki xassələrinin öyrənilməsi".

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-  ixtisas şifri

-  ixtisasın adı

-  mövzunun adı

 

04.00.04

Geofizika

"Cənub-şərq Qafqazın litosferinin gömülmüş hissələrinin fiziki-geolojı xassələri".

Müxbir üzv seçilməsi

-  tarix

-  ixtisasın adı


Həqiqi üzv seçilməsi:

-         tarix

-         ixtisasın adı

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-   xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-  beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı
148

53

 

12

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 3
Kadr hazırlığı:     

-  fəlsəfə doktorlarının sayı

-  elmlər doktorlarının sayı

2

Əsas elmi nailiyyətləri Geofiziki sahələrin dəyişkənliyinin və yer təkinin geofiziki sahələrinin variasiyasını əks edtirən petrofiziki modellərin tərtibi.
Petrofiziki sahələri modelləşdirilən ve geoloji mühitlərin geostruktur xüsusiyyətlərini, o cumlədən geofiziki zonallıqı və yer təkinin qeyri-bircinsli dəyişməsi nəzərə almaqla tərtib edilmis grafik təsəvvürlerin gurulması.
Konkret geoloji regionların petrofiziki modelləşdirmə ərazisində seçilən əsas geostruktur zonaların petrofiziki modelləşdirilməsinin həyata keçirilmesi.
Təbii geofiziki sahələrin xarakteristikalarının fəza dinamikası haqqında kifayət qədər informativ təsəvvürlerin yaradılmasi.
Elmi əsərlərinin adları

Qərbi Abşeron yatağının Qırmaki dəstəsi (QD) süxurlarının petrofiziki xüsusiyyətləri - Azərbaycan geoloqu, H16, 2012, səh.161-162
Süxurların petrofiziki parametrləri arasındakı əlaqənin riyazi modelinin tərtibi haqqında //Azərbaycanda Geofizika yenilikləri, №1, 2013, səh.16-22.
Перспективы 3D навигации в петрофизических моделях . «ВаlticPetroModel 2015» IV Балтийская школа-семинар Петрофизическое моделикование осадочных пород г.Петергоф, 14-18 сентября,2015 Вариации пластового давления и фильтрационно-емкостные свойства коллекторов глубокозалегающих месторождений Южного-Каспия. Научно-Практоческая конференция. «Геология, геодинамика и геоэкология Кавказа: прошлое, настоящее и будущее», Махачкала 2016 Forecasting Oil and Gas Reservoirs Properties Using of Fuzzy-Logic Based Methods (Springer) - Systems Research Institute, Warsaw, Poland, 2018, p. 769-773 Petrophysical characteristic of deep oil and gas reservoirs in inland and offshore fields in Azerbaijan - "Euroasian mining", v.I (33), 2020, Moskau, pp. 3-8 (Scopus) Application of fuzzy linear regression model to forecasting of reservoir rocks properties - Springer Nature Switzerland AG, 2020, pp. 835-840
Using Fuzzy Linear Regressions by the Estimation of Expected Changes in the Oil and Gas Saturation’s Capacity at Great Depths. - 11th International Conference on Theory and Application of Soft Computing, Computing with Words and Perceptions (ICSCCW 2021), pp 340–346. Detailed study of hydraulic fracturing of Kashiro-Verey rocks by electron microscopy. ANAS Transactions, Earth Sciences: 1/2022, 17-27; DOI: 10.33677/ggianas20220100069 Вариации коллекторских свойств продуктивных горизонтов морских месторождений Азербайджана. Горный журнал, №12, 2022, с. 10-15 ISSN 0017-2278, DOI:10.17580/gzh.2022.12.02/ Stability conditions of oil-saturated reservoirs porosity with deep overlaying. - ANAS Transactions, Earth Sciences: 2/2022, 46-53; DOI:10.33677/ggianas20220200081 Detailing the Pore Structure of Productive Intervals of Oil Wells Using the Color 3D Imaging. Energies 2023, 16(1), 217; https://doi.org/10.3390/en16010217

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

ADNSU-nun Elmi Şurasısın üzvü

Pedaqoji fəaliyyəti

1988-1990; 2016-h/h

Digər fəaliyyəti

Təltif və mükafatları

İş yeri və ünvanı

Elm və Təhsil Nazirliyi Neft və Qaz İnstitutu, Bakı şəh., F. Əmirov küç., 9, AZ1000,

Vəzifəsi

Elm və Təhsil Nazirliyi Neft və Qaz İnstitutu "Neftli-qazlı hövzələrin analizi" şöbəsinin müdiri

Xidməti tel. (+994 12) 498 65 67
Mobil tel . (+994 50) 223 12 55
Ev tel.
Faks
Elektron poçtu adalathasanov@yahoo.com