AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ELM və TƏHSİL NAZİRLİYİ

NEFT VƏ QAZ İNSTİTUTU

Pənahov Qeylani Minhac oğlu

Anadan olduğu yer Qusar rayonu, Ənix kəndi
Təvəllüdü 25.08.1954 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu
Elmi dərəcəsi Texnika elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi AMEA-nın müxbir üzvü 
Namizədlik (PhD)  dissertasiyasının mövzusu:

-  ixtisas şifri

-  ixtisasın adı

-  mövzunun adı

05.15.06

Neft qaz yataqlarının quyularla işlənməsi

Fiziki sahələrlə quyu məhsullarının reofiziki xüsusiyyətlərini tənzimləməklə neftçıxarmada texnoloji proseslərin səmərəliliyinin artırılması

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-  ixtisas şifri

-  ixtisasın adı

-  mövzunun adı

 

05.15.06

Neft və qaz yataqlarının işlənməsi və istismarı

Neft-qaz sənayesi üçün yeni kompozit sistemlərin işlənməsi və tətbiqi

Müxbir üzv seçilməsi

-  tarix

-  ixtisasın adı


Həqiqi üzv seçilməsi:

-         tarix

-         ixtisasın adı

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-   xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-  beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı
207

156

 

20

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 51 patent və müəlliflik şəhadətnamələrin müəllifidir
Kadr hazırlığı:     

-  fəlsəfə doktorlarının sayı

-  elmlər doktorlarının sayı

4

Əsas elmi nailiyyətləri Tədqiqat işlərində Pənahov Q.M. müxtəlif məhlulların süzülməsi prosesində hidrodinamik məsələlərdə elektrokinetik effektlərin nəzərə alınmasının vacibliyini göstərmiş, dispers sistemləri axınlarında qapanma mexanizmini vermiş, neftqazçıxarmada prosesləri tənzimləmək üçün, reokimyəvi əmələgəlmələrin müəyyən termobarik şəraitdə rolunu açıqlamışdır. O, həmçinin tədqiqatlar nəticəsində bir sıra tənzimlənə bilən özlü-elastiki tərkiblər üçün təkliflər vermişdir ki, bunların əsasında müvəffəqiyyətlə tətbiq olunan sənaye texnologiyaları yaradılmışdır. Bu texnologiyalar Azərbaycan, Rusiya Federasiyası, ABŞ, Çin Xalq Respublikası və Vyetnamda öz tətbiqini tapmışdır. Məsaməli mühitlərdə sıxışdırma prosesində yaranan qeyri müntəzəmlilik, mayelərdə özlülüklərdə və xüsusi çəkilərdə fərqlər və bunun nəticəsində yaranan fraktal strukturlar tədqiq olunmuş və bunların da laylarda neftveriminin artırılmasında problemlərin yaratdığı göstərilmişdir. Onları tənzimləmək üçün yeni effektiv sənaye texnologiyası təklif olunmuşdur. Mayelərin sərhədində yaranan fluktuasiyanın tənzimlənməsinin lokal təzyiq vasitəsi ilə mümkünlüyü göstərmiş və bunun üçün yeni texnoloji üsul işlənmişdir. Neft yataqlarında sıxışdırmada istifadə olunan qeyri tarazlıq və ya eynifazalı halı tənzimləyən fazadəyişməsinə nail olmuş, ünvanlı təsir üsulu hazırlamışdır.
Elmi əsərlərinin adları

1. Panahov G.M., Bahtiyarov S.İ., Abbasov E.M., Agayeva G.R., Aliyev G.A., Rasulova S.R.Using of Wastes of Natural Minerals for Oil-Saturated Bed Stimulation // Journal on Mechanical Engineering (JME) (iManager Publ.) – Vol. 8. – №2. - 2013. - pp. 10-16.
2. G.M. Panahov, Abbasov E.M., Bakhtiyarov S.İ., Aghayeva G.R., Aliyev G.A., Rasulovа S.R. A Novel Moist Carbon Dioxide Generation Enhanced Oil Recovery Technology // Discontinuity, Nonlinearity and Complexity 1(1) (2013) 1-6, (ABŞ).
3. Bakhtiyarov S.I., Dennis Siginer, Pahahov G.M., Abbasov E.M. The effect of gas evolutıon on hydraulıc characterıstıcs of fluıd flow ın the pipeline // ASME/IMECE International Mechanical Engineering Congress & Exposition, Phoenix, Arizona, November 11 – 17, 2016.
4. Панахов Г.М., Аббасов Э.М., Гусейнов В.Г., Мусеибли П.Т. Влияние газовыделения на гидравлические характеристики течения жидкости в трубопроводе // Транспорт и хранение нефтепродуктов и углеводородного сырья, №2. - 2015. - C. 19 - 22.
5. Панахов Г.М., Аббасов Э.М., Юзбашиева А.О., Гусейнов В.Г. Теплоперенос при течении газожидкостных углеводородных потоков в трубопроводных системах - Транспорт и хранение нефтепродуктов и углеводородного сырья, №3. - 2015. - C. 3 - 7.
6. Панахов Г.М., Аббасов Э.М., Юзбашиева А.О., Расулова С.Р., Гусейнов В.Г. Реологические свойства структурообразующих дисперсных систем // Нефтегазовое дело, №2, 2016. - C. 133-141.
7. Панахов Г.М., Аббасов Э.М., Юзбашиева А.О., Балакчи В.Д. Нестационарная конвекция Марангони в капилляре с жидкостью // Нефтегазовое дело, №6, 2018. – C. 35 – 46.
8. Панахов Г.М., Аббасов Э.М., Юзбашиева А.О., Балакчи В.Д. Особенности набухания глин в растворах электролитов // Нефтепромысловое дело, № 4, 2019. – C. 94 -109.
9. Шахвердиев А.Х., Панахов Г.М., Ренджи Цзян, Аббасов Э.М. Газощелочное воздействие на пластовую систему с целью извлечения остаточных запасов нефти // Инженер-нефтяник, №3, 2019. – С. 23 – 30.
10. Панахов Г.М., Аббасов Э.М. Управление процессом капиллярной неустойчивости при гидродинамическом воздействии на пласт // Azərbaycan Neft Təsərrüfatı, № 4, 2019. – С. 29 – 36.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

Rusiya Təbiət Elmləri Akademiyasının həqiqi üzvü

Pedaqoji fəaliyyəti

1996 – 2002-ci illərdə Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutunda, Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasında “Neft yataqlarının işlənməsi və istismarı” və “Neftin, qazın nəqli və saxlanılması” üzrə mühazirələr oxumuş, 2017-ci il bu günə kimi BDU-nun “Nəzəri mexanika və bütöv mühit mexanikası” kafedrasında professor vəzifəsində çalışır. AMEA-nın RMİ-də magistr tələbələrinə AMEA-nın magistrantlara “Yeraltı hidrodinamika” və “Mexanikanın müasir problemləri” fənləri üzrə dərs aparır və elmi rəhbərlik edir.

Digər fəaliyyəti

3354.01 - “Neft-qaz kəmərlərinin, bazalarının və anbarlarının tikilməsi və istismarı” ixtisası üzrə müdafiə şurasının və AMEA Neft və Qaz İnstitutunun Elmi Şurasının üzvidir.
AMEA-nın Transactions (Mexanika buraxılışı) jurnalın baş redaktoru, “Azərbaycan Neft Təsərrüfatı”, “Nefteqazovoye delo” və “Vestnik RB” jurnallarında redaksiya heyətinin üzvüdür.

Təltif və mükafatları

V.İ. Vernadski adına RTEA-nın fəxri gümüş medalı
AMEA-nın Fəxri Fərmanı
Elmin və İqtisadiyyatın İnkişafındıkı nailiyyətlərə görə RTEA-nın Fəxri Nişanı
Akademik A.X. Mirzəcanzadə adına gümüş medalı

İş yeri və ünvanı

AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu, AZ1041, Bakı şəh., B. Vağabzadə küç., 9

Vəzifəsi

Şöbə müdiri

Xidməti tel. (+994 12) 539 02 21
Mobil tel . (+994 50) 572 02 04
Ev tel. (+994 12) 541 31 38
Faks (+994 12) 539 39 24
Elektron poçtu pan_vniineft@rambler.ru
geylani.panahov@imm.az