AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ELM və TƏHSİL NAZİRLİYİ

NEFT VƏ QAZ İNSTİTUTU

Şıxıyev Nuhbaba Hacıbala oğlu

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Şamaxı şəhəri
Təvəllüdü 01.01.1946 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu
Elmi dərəcəsi Kimya elmləri namizədi 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD)  dissertasiyasının mövzusu:

-  ixtisas şifri

-  ixtisasın adı

-  mövzunun adı

2306.01

Üzvi kimya

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-  ixtisas şifri

-  ixtisasın adı

-  mövzunun adı

 

Müxbir üzv seçilməsi

-  tarix

-  ixtisasın adı


Həqiqi üzv seçilməsi:

-         tarix

-         ixtisasın adı

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-   xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-  beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı
18

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı
Kadr hazırlığı:     

-  fəlsəfə doktorlarının sayı

-  elmlər doktorlarının sayı

Əsas elmi nailiyyətləri
Elmi əsərlərinin adları

1. Способ получения винилхлорида. А.С.СССР 48880I (1974). Гусейнов М.М., Муганлинской Ф.Ф., Исмайлов П.Х., Умудов Т.Т., Мозговая Л.Р., Рзаев А.Д.
2. I- диэтиламино – 3 – метил – 5 – гексин -3 – л в качестве стимулятра роста пщеницы. А.С.СССР 687789 (1978). Караев С.Ф., Заманов Н.М., Керимова Н.Ф.,
3. Исследование в области высо-котемпературного окислительногог хорирования этилена. Научная конференция профессрско-преподавательского состава и аспирантов изд. АзИНЕФТХИМ. Баку, 1974 г. Гусейнов М.М., Муганлинской Ф.Ф., Исмайлов П.Х., Умудов Т.Т.,Аллахвердиева Ф.А., Мамедова Л.Л.
4. Исследование реакции взаимодействия реактива гриньяра пропаргилбромида с азотсодержащими субстратами. Азербайджанский химический журнал 1978 №1.. Караев С.Ф.
5. Взаимодействие пропаргильного реактива Гриньяря с хлор – и азотсодержащими реагантами. У.I. Всесоюзная научная конференция п химии ацетилена и его производнных. Тез.док.изд.. АзИНЕФТХИМ. Баку, 1974 г. ч.П.. Алиев А.К., Кулиев С.Ф.
6. Взаимодействие реактивов Ионича из монозамешенных ацетилена с дипиперединоаминолем бензоньдегида. У.I. Всесоюзная научная конференция п химии ацетилена и его производнных. Тез.док.изд..Ереван 1994 г. Мамедов Э.А., Караев С.Ф.
7. Синтез и свойства хлорсодержащих аминоацетиленовых эфиров. .I. Всесоюзная научная конференция. Современно состояние перспективы развития теоретическихоснов производства хлорорганических продуктов. Баку, 1985 том II. Караев С.Ф. Кулиева Л.Д.
8. С-пропаргилование непределньных циклических ктонов в условиях межфазного катализа. Азербайджанский химический журнал 1985 г. №5, 59-62. Караев С.Ф. Мамедов Е.А., Ходжаев Н.Х.
9. Закономерности внутримолекулярной перегруппировки вторичных и третичных пропаргилкарбинолов в замещенные винилметилкетона. Всесоюзная научная конференция. Молекулярные перегруппировки. Тез.док. Ереван. АНАрм. ССЗ 1985, с 128. Караев С.Ф. Аскеров М.Э. Хабибова А.К
10. Синтез 7-перегидроазопино - 3- щлса- 5- гептин- 1 – ола и его производных. Азербайджанский химический журнал 1987 г. №5-6, с 45-47. Аскеров М.Э. Джафаров Д.С. Караев С.Ф.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

Pedaqoji fəaliyyəti

Digər fəaliyyəti

Təltif və mükafatları

İş yeri və ünvanı

Elm və Təhsil Nazirliyi Neft və Qaz İnstitutu, Bakı şəh., F. Əmirov küç., 9, AZ1000

Vəzifəsi

Mülki müdafiə qərargahı rəisi

Xidməti tel. (+994 12) 4936751
Mobil tel .
Ev tel.
Faks
Elektron poçtu nuhbaba@list.ru