AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ELM və TƏHSİL NAZİRLİYİ

NEFT VƏ QAZ İNSTİTUTU

Yusubov Namaz Puti oğlu

Anadan olduğu yer Ermənistan SSR, Basarkeçər rayonuun Dərə kəndi
Təvəllüdü 12.05.1948 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Elm və Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti (Neft və Kimya İnstitutu), Geoloji kəşfiyyat fakültəsi
Elmi dərəcəsi Geologiya-mineralogiya elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD)  dissertasiyasının mövzusu:

-  ixtisas şifri

-  ixtisasın adı

-  mövzunun adı

25.07.01

Geofizika, faydalı qazıntıların geofiziki axtarış üsulları

Mürəkkəb seysmogeoloji şəraitdə ÜDN üsulu ilə əldə edilmiş seysmik məlumatların emal və interpretasiya üsullarının işlənib hazırlanması və təkmilləşdirilməsi (Orta Kür çökəkliyinin timsalında)

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-  ixtisas şifri

-  ixtisasın adı

-  mövzunun adı

 

25.07.01

Geofizika, faydalı qazıntıların geofiziki axtarış üsulları

Azərbaycanın mürəkkəb geoloji quruluşlu neftli-qazlı rayonlarında seysmik kəşfiyyatın səmərəliliyininin seysmogeoloji modelləşdirmə əsasında yüksəldilməsi

Müxbir üzv seçilməsi

-  tarix

-  ixtisasın adı


Həqiqi üzv seçilməsi:

-         tarix

-         ixtisasın adı

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-   xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-  beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı
110 (6 kitab, 74 məqalə, 29 tezis, 1-dərslik 3 cilddə)

14

 

10

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı
Kadr hazırlığı:     

-  fəlsəfə doktorlarının sayı

-  elmlər doktorlarının sayı

Əsas elmi nailiyyətləri Seysmik yazıların süzgəclənməsi və spektral analizi, seysmik dalğa sahəsinin dinamik və kinematik parametrlərininin təhlili əsasında seysmostratiqrafik analizi və geoloji kəsilişin proqnozlaşdırılması, seysmogeoloji və petrofiziki modelləşdirmə və s. kimi məsələlərlə bağlı apardığı tədqiqatlar əsasında neft-qaz yataqlarının, palçıq vulkanları sisteminin mexanizminin və az dərinliklərdə yaranan zəlzələ ocaqlarının tədqiqi üzrə bir sıra əhəmiyyətli elmi nəticələr əldə etmişdir.

Azərbaycanda seysmik məlumatların rəqəmsal emalı və interpretasiyası məktəbinin yaradıcılarından biri kimi 1972-ci ildən etibarən Azərbaycanda aparılmış 2D/3D geofiziki kəşfiyyat işlərinin layihələrinin və sahə üzrə hesabatların müəllifi və həmmüəllifidir. Geofiziki-geoloji məlumatlarının emalı və interpretasiyası üzrə tədqiqatların bilavasitə iştirakçısı və icraçısı kimi fəaliyyət göstərmiş, 100-dən artıq neftli-qazlı obyektin aşkarlanmasında bilavasitə iştirak etmişdir. N.P.Yusubovun layihələri əsasaında yaradılmış, müasir innovasiya texnologiyalarını özündə cəmləşdirən, hesablama mərkəzi neft və qaz yataqlqrının axtarışı və kəşfiyyatı sahəsindəki fəaliyyətini müvəffəqiyyətlə davam etdirir. O, geofiziki məlumatların emalı üzrə 3 proqram kompleksinin (КЦ ОГТ-1, СЦ ОГТ-2 və СЦС-3) həmmüəllifi olmuşdur.
Elmi əsərlərinin adları

Kitablar
1. Yusubov N.P. Seysmik yazıların emalı və seysmogeoloji modelləşdirmə əsasında geoloji dəyərləndirilməsi. Bakı, “Adiloğlu”, 2003, s.308.
2. Yusubov N.P. Neftçi geofizikin sorğu kitabı (seysmik kəşfiyyat).– Bakı, “ELM”, 2007, 240 s.
3. Yusubov N.P., Yusubov X.N. Seysmik yazıların emal prosedurları. Bakı, “Elm” nəşriyyatı, 2005, 228 s.
4. Məmmədov P.Z., Əhmədov T.R., Yusubov N.P.Seysmik kəşfiyyat. I cild. Bakı, “ELM”, 2005, 294 s.
5. Məmmədov P.Z., Əhmədov T.R., Yusubov N.P. Seysmik kəşfiyyat. II cild. Bakı, “ELM”, 2005, 345s.
6. Məmmədov P.Z., Əhmədov T.R., Yusubov N.P. Seysmik kəşfiyyat. III cild. Bakı, Nafta-Press, 2011, 162s.
7. Коллектив. Геофизические Исследования в Азербайджане. 1996, Баку, Шарг-Гарб. 400 с.
8. Юсубов Н.П., И.С.Гулиев. Грязевой вулканизм и углеводородные системы Южно-Каспийской впадины (по новейшим данным геофизических и геохимических исследований). Баку, «Эдь», 2022, 168 стр.

Məqalələr:
1. Н.П.Юсубов, И.С.Кулиев. 2011,. Сейсмогеологическая модель грязевулканической системы. АНХ, № 3, с.12-20.
2. Юсубов Н.П., 2017. К вопросу о существовании Западно-Каспийского разлома (в порядке обсуждения). Азербайджанское нефтяное хозяйство,№ 4, с.12-17.
3. Юсубов Н.П. 2017. О связях очагов промежуточных и мелкофокусных землетрясений с тектоническими разломами по данным сейсморазведки методом общей глубинной точки. Вестник ПНИПУ. Геология. Нефтегазовое и горное дело. Т.16, №4. С.304–312.
4. Юсубов Н.П., Гулиев И.С. 2018. Роль грязевого вулканизма в образовании нефтяных и газовых месторождений. Азербайджанское нефтяное хозяйство,№ 9, с.13-24.
5. Юсубов Н.П., Ализада Г.М., Раджабли Дж.. 2019. Грязевой вулканизм и миграция углеводородов. Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений, №8(332)-2019, с.14-19
6 Юсубов Н.П., Гулиев И.С., Гусейнова Ш.М.. 2020. Палеобстановки осадконакопления, грязевой вулканизм и миграция углеводородов в Южно-Каспийском бассейне. Геофизика Украина, №3, Т.42, с. 195-207
7. Гулиев И.С., Юсубов Н.П., Гусейнова Ш.М.. 2020. О механизме образования грязевых вулканов в Южно-Каспийской впадине по данным 2D/3D сейсморазведки. Физика Земли № 5, с. 131-138. (p.p.721-727 –En)
8. Юсубов Н.П., Раджабли Дж.Б., Гулиева У.М. 2020. Седиментационные особенности формирования коллекторов и оценка герметичности подземного газохранилища Галмаз. // Геофизика Украина, №6, Т.42, с. 222-229
9. Юсубов Н.П. 2020. К вопросу о разломной тектонике депрессионных зон Азербайджана по данным сейсморазведки. SOCAR Proceedings No.3 (2020) 011-017
10. Юсубов Н.П. Гулиев И.С.Гигантские грязевулканические системы Южно-Каспийского бассейна. AMEA, Məruzələr, 2020, №1-2, c.39-46
11. Kerimov V. Yu., Mustaev R. N., Etirmishli G. D.,, Yusubov N. P. Influence of modern geodynamics processes on the structure and tectonics of the Black Sea-Caspian Region // Euroasian mining. EURASIAN MINING. 2021. No. 1. pp. 3–8
12. Гулиев И. С., Керимов В. Ю., Етирмишли Г. Д., Юсубов Н. П., Мустаев Р. Н., Гусейнова А. Б. Современные геодигамические процессы и их значение в восполнении запасов углеводородов в Черноморско-Каспийском регионе// ГЕОТЕКТОНИКА, 2021, № 3, с. 96–112
13. Юсубов Н.П., Гулиев И.С., Структура осадочного комплекса отложений Среднекаспийской и Южно-Каспийской впадин (Азербайджанский сектор) // Геофизика Украина, №4, Т.43, 2021, с. 199-216
14. Юсубов Н.П. 2022. Связь грязевого вулканизма с нефтегазовыми месторождениями в Южно Каспийской впадине// ANAS Transactions, Earth Sciences 1 / 2022, 81-89; DOI: 10.33677/ggianas20220100074
15 Юсубов Н.П., Шихмамедова Т.Н. 2022. Вуглеводнева система Південно-Каспійської западини// Геофизика Украина, №3, Т.44, 2022, с. 87-95

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

Amerika Beynəlxalq Geofiziklər cəmiyyətinin (SEG) aktiv üzvü
Azərbaycan Geofizikləri Cəmiyyətinin sədr müavini
Geofizika yenilikləri jurnalının redaksiya heyyətinin üzvü
11 il ərzidə AAK yer elmləri üzrə ekspert şurasının üzvü

Pedaqoji fəaliyyəti

2 dərs ili Azərbaycan Dövlət Universiteti

Digər fəaliyyəti

"Azərneftgeofizika" tresti - texnik-operator 1970,
mühəndis-proqramçı, emal və interpretasiya işləri üzrə mühəndis,
Hesablama Mərkəzinin Baş geofiziki (1971-1979),
Trestin Baş geofiziki (1986-1988 və 1990-1992),
Əlcəzair Respublikasında ekspert-geofizik (1988-1990),
Azneftgeofizika itarəsinin müdiri (1992-2014),
Geofizika və Geologiya idarəsinin rəisinin müşaviri (2014-2016)

Təltif və mükafatları

"Səmərələşdiricilər və ixtiracılar əlaçısı" döş nişanı - 1975,
"Gənc mütəxəssislər sovetində" müvəffəqiyyətli fəaliyyətinə görə SSRİ Neft Sənayesi Nazirliyinin qiymətli hədiyyəsi - 1977,
Respublikanın neft və qaz sənayesinin inkişafındakı xüsusi xidmətlərinə görə SOCAR Fəxri fərmanı - 2006,
"Azərbaycan Respublikasının əməkdar mühəndisi" - 2009,
Prezident təqaüdçüsü - 2015

İş yeri və ünvanı

Elm və Təhsil Nazirliyi Neft və Qaz İnstitutu, Bakı şəh., F. Əmirov küç., 9, AZ1000

Vəzifəsi

Elm və Təhsil Nazirliyi Neft və Qaz İnstitutu "Neft-qaz geofizika şöbəsi" şöbəsinin rəhbəri

Xidməti tel. (+994 12) 493 67 51
Mobil tel . (+994 50) 221 94 25,
(+994 70) 221 94 25
Ev tel. (+994 12) 429 95 85
Faks
Elektron poçtu nyusubov@gmail.com