AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ELM və TƏHSİL NAZİRLİYİ

NEFT VƏ QAZ İNSTİTUTU

Xəbər

2021-11-24 16:15:37 653

AMEA Neft və Qaz İnstitutunda “Neft və qaz yataqlarının işlənilməsi və istismarı” və “Neft-qaz geologiyası, geofizikası, geokimyası və geoekologiya” seksiyalarının birgə iclası keçirildi

İclası institutun icraçı direktoru, g.-m.e.d., prof. Vaqif Qurbanov açaraq gündəlikdəki elmi-təşkilati məsələlər barədə məlumat verdi.

Daha sonra İ.A.Piriverdiyev “Моделирование, оценка свойств горных пород на основе комплексной информации и принятие решений при бурении с использованием статистических методов и нечеткой логики” (Statistik və qeyri-səlis məntiq üsullarından istifadə etməklə, qazma zamanı əldə edilən kompleks informasiya əsasında süxurların xassələrinin qiymətləndirilməsi, modelləşdirmə və qərarların qəbulu) mövzusunda çıxış etdi. Müzakirələr aparılıb və tövsiyələr verildi. Elmi şuraya təqdim edilməsi qərarı qəbul edildi.