AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

NEFT VƏ QAZ İNSTİTUTU

Magistratura

Geologiya

Geokimya

Sedimentologiya

Geologiya mühəndisliyi

Neft-Qaz hövzələrinin geologiyası

Neft-Qaz mühəndisliyi

Dəniz neft-qaz və qaz-kondensat yataqlarının işlənməsi

Quruda neft və qaz quyularının qazılması

Neft-qaz yataqkarının işlənməsi

Geofizika mühəndisliyi

Neft-qaz yataqlarının axtarışı və kəşfiyyatının geofiziki üsulları

Dəniz neft-qaz geofizikası
Adı, atasının adı, soyadı Disserantın təsdiq edilən tarixi İxtisas İxtisaslaşma Dissertasıyanın mövzusu Elm məsləhətçi (rəhbər)
Aysel Kamil qızı Məmmədova 2017-2019 Geologiya Geokimya “Azərbaycan palçıq vulkanları neftinin geokimyəvi tədqiqatları“ Akademik Quliyev İbrahim Said oğlu
Cəvahir Bəxtiyar qızı Rəcəbli 2018-2020 Geofizika mühəndisliyi Neft-qaz yataqlarının axtarışı və kəşfiyyatının geofiziki üsulları “Seysmik dalğa atributlarının interpretasiyası əsasında geoloji kəsilişin proqnozlaşdırılması“ Yusubov Namaz Puti oğlu
Gülnarə Mərifət qızı Əlizadə 2018-2020 Geofizika mühəndisliyi Dəniz neft-qaz geofizikası “Neft-qaz yataqlarının əmələ gəlməsində palçıq vulkanlarının rolu“ Yusubov Namaz Puti oğlu
Elmin Valeh oğlu Məmmədov 2018-2020 Neft-qaz mühəndisliyi Dəniz neft-qaz və qaz-kondensat yataqlarının işlənməsi “Qazkondensat yataqlarının işlənilməsini təmin edən texnologiyalar “ t.e.n. Bünyad Kazımov Zinhar oğlu
Orxan Nahid oğlu Nəbizadə 2018-2020 Neft-qaz mühəndisliyi Neft-qaz yataqlarının işlənməsi “Deformasiya olunan layların neft veriminin artırılmasında üfüqi quyuların tətbiqi“ AMEA-nın müxbir üzvi Calalov Qərib İsaq oğlu
Pünhan Malik oğlu Səmədli 2018-2020 Geologiya Geokimya “Bakı arxipelagının şimal hissəsinin palçıq vulkanlarının püskürmə məhsullarının geokimyəvi xüsusiyyətləri“ Babayev Mais Sərkər oğlu
Quluyeva Nurlana İsax qızı 2018-2020 Geologiya mühəndisliyi Neft-qaz hövzələrinin geologiyası “Xızı sahəsində mezozoy hövzəsinin neft-qaz perspektivliyi“ Qurbanov Vaqif Şıxı oğlu
İsmayil Həsən oğlu İsmayilov 2019-2021 Geologiya Sedimentalogiya “Pirallahı strukturunun məhsuldar qat çöküntülərinin litologiyası və əmələgəlmə şəraiti“ Qurbanov Vaqif Şıxı oğlu
Zülfüqar Ağa  oğlu Ağayev 2019-2021 Geologiya Geokimya “Geokimyəvi məlumatlar əsasında Şamaxı-Qobustan rayonunda Maykop çöküntülərinin neft-qazlılığının proqnozu“ y.e.f.d. Hüseynova Şəlalə Məhərrəm qızı
Murad Gülməhəmmədoviç Gülməhəmmədov 2019-2021 Neft-qaz mühəndisliyi Quruda neft və qaz quyularının qazılması “Qazma zamanı baş verən udulmaların proqnozlaşdırılması və onlarla mübarizə“ AMEA-nın müxbir üzvü, t.e.d. prof. Əfəndiyev Qalib Məmməd oğlu
Anar  Zülfüqar  oğlu Rəcəbli 2019-2021 Neft-qaz mühəndisliyi Dəniz neft-qaz və qaz-kondensat yatağlarının işlənməsi “Çatlı kollektorlu laylarda mayenin süzülməsi prosesində yaranan termodinamik amillərin işlənilmə göstəricilərin təsirinin tədqiqi“ AMEA-nın müxbir üzvi Calalov Qərib İsaq oğlu