AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ELM və TƏHSİL NAZİRLİYİ

NEFT VƏ QAZ İNSTİTUTU

Laydaxili dinamiki proseslərin ədədi modelləşdirilməsi şöbəsi

Tel.

(+994 12) 436 79 48;
(+994 50) 378 52 98

Faks   
Elektron poçtu mresulov@gmail.com
Struktur bölmənin rəhbəri

t.e.d. Rəsulov Mahir Əbdüləli oğlu

İşçilərin ümumi sayı 4
Əsas fəaliyyət istiqamətləri 

Neft-qaz yataqlarının əmələ gəlməsində istilik-kütlə köçürülməsi proseslərinin tədqiqindən və quyu-lay sistemləri nəzərə alınmaqla neft-qaz yataqlarının səmərəli istismar modellərinin təkmilləşdirilməsi
Müasir geoloji, geofiziki, laborator-təcrübi və mədən məlumatlarının karbohidrogen yataqlarının səmərəli işlənilməsinin layihələndirilməsi və idarə edilməsinin elmi əsaslarının təkmilləşdirilməsi
Neft-qaz yataqlarının yaranması problemlərində lay daxilində istilik-kütlə daşınması proseslərinin ədədi üsullarla tədqiqi

Əsas elmi nəticələri