AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ELM və TƏHSİL NAZİRLİYİ

NEFT VƏ QAZ İNSTİTUTU

Ağayeva Kamilə Kamal qızı

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri
Təvəllüdü 20.07.1964 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi ADNSU
Elmi dərəcəsi Geologiya-mineralogiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD)  dissertasiyasının mövzusu:

-  ixtisas şifri

-  ixtisasın adı

-  mövzunun adı

04.00.17 (2521.01)

Neft və qaz yataqlarının geologiya, axtarış və kəşfiyyatı

Quyuların qazılması zamanı dağ süxürları parametrlərinin effektivliyinin qaldırılması

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-  ixtisas şifri

-  ixtisasın adı

-  mövzunun adı

 

Müxbir üzv seçilməsi

-  tarix

-  ixtisasın adı


Həqiqi üzv seçilməsi:

-         tarix

-         ixtisasın adı

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-   xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-  beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı
25

18

 

7

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı
Kadr hazırlığı:     

-  fəlsəfə doktorlarının sayı

-  elmlər doktorlarının sayı

Əsas elmi nailiyyətləri Qazıma texnoloji göstəricilərinə əsasən quyuların qazılması zamanı geoloji kəsilişin süxurların keçiriciliyini müəyyən edilməsi üçün üsul işlənilmişdir;
Qazıma texnoloji göstəricilərinə əsasən quyuların geoloji kəsilişin xüsusiyyətlərinin avtomatizləşdirilmiş sistemi işlənilmişdir.
Elmi əsərlərinin adları

1. Прогнозная оценка плотности бурового раствора по данным бурения скважин на месторождениях с аномально высокими пластовыми давлениями. //Г.М.Эфендиев, K.К.Агаева, А.Махмудов, И.И.Джанзаков, Управление качеством нефтегазового комплекса, Москва, 2014, №4, стр. 37-39.
2. Принятие решений при выборе долот и режимных параметров бурения в зависимости от характера исходной информации. Г.М.Эфендиев, С.А.Алиев, М.Д.Сарбопеева, К.К.Агаева, О.Г.Кирисенко, Геоинформатика, Киев, 2016, №3(59), стр. 30-39.
3. Принятие решений по выбору геолого-технических мероприятий: современное состояние и перспективы. А. И. Койшина, О. Г. Кирисенко, Б. Н. Койлыбаев, К. К. Агаева, Известия Национальной Академии Наук Республики Казахстан, серия геологии и технических наук, Алматы, том 3, № 4 (430), Июль – Август 2018 г., стр.155 – 167 (журнал индексируется в Emerging Sources Citation Index, обновленной версии Web of Science, с июля 2016 г. индексируется в Базе SCOPUS (Elsevier))
4. M.K. Karazhanova, L.B. Zhetekova, K.K. Aghayeva. Quality Assessment of Oil that Difficult to Recover Based on Fuzzy Clustering and Statistical Analysis. 10th International Conference on Theory and Application of Soft Computing, Computing with Words and Perceptions, ICSCCW-2019. Advances in Intelligent Systems and Computing book series (AISC, volume 1095), pp 254-258 (SCOPUS).
5. M.K. Karazhanova, L.B. Zhetekova, K.K. Aghayeva. Quality assessment of oil that difficult to recover based on fuzzy clustering and statistical analysis, 10th International conference on theory and application of soft computing, computing with words and perceptions - ICSCCW 2019, Prague, Czech Republic. August 27-28.
6. H.H. Guliyev, G.M. Efendiyev, K.K. Aghayeva, I.A. Piriverdiyev. Risk management in seismic hazard zones on the basis of calculations of stress using acousto-elastic correlations. Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment. 12–15 November 2019, Kyiv, Ukraine (SCOPUS)
7. К.К. Агаева, М.К. Каражанова, Л.Б. Жетекова, Д.Б. Смагулова. Анализ методов изучения состава и свойств высоковязкой нефти. Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса, 2021, №2(122), с. 69-74. (İmpakt faktorlu jurnal)

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

Pedaqoji fəaliyyəti

Digər fəaliyyəti

AMEA Geologiya İnstitutunun nəzdindəki D 01.081 Dissertasiya şurasının 2525.01 – “Neft və qaz yataqlarının yataqlarının işlənilmasi və istismarı ” ixtisası üzrə elmi seminarın elmi katibi

Təltif və mükafatları

İş yeri və ünvanı

Elm və Təhsil Nazirliyi Neft və Qaz İnstitutu, Bakı şəh., F. Əmirov küç., 9, AZ1000

Vəzifəsi

Müasir qazmanın nəzəri və tətbiqi problemləri şöbəsinin aparıcı elmi işçisi

Xidməti tel. (+994 12) 539 91 13,
(+994 12) 539 34 71
Mobil tel . (+994 50) 345 57 67
Ev tel. (+994 12) 510 92 67
Faks (+994 12) 497 52 85
Elektron poçtu kamila.agayeva@hotmail.com