AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ELM və TƏHSİL NAZİRLİYİ

NEFT VƏ QAZ İNSTİTUTU

Əhmədov Tofiq Rəşid oğlu

Anadan olduğu yer Azərbaycan, Dəvəçi (indiki Şabran)
Təvəllüdü 20.07.1947 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Neft və Kimya Institutu
Elmi dərəcəsi Geologiya-mineralogiya elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi professor 
Namizədlik (PhD)  dissertasiyasının mövzusu:

-  ixtisas şifri

-  ixtisasın adı

-  mövzunun adı

04.00.12

Faydalı qazıntı yataqlarının axtarışı və kəşfiyyatının geofiziki üsulları

Mürəkkəb quruluşlu strukturlarda profil və fəza müşahidələrinin tətbiqi ilə əks olunan dalğalarla seysmik kəşfiyyatın geoloji effektivliyi

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-  ixtisas şifri

-  ixtisasın adı

-  mövzunun adı

 

25.00.10

Geofizika və faydalı qazıntıların geofiziki axtarış üsulları

Azərbaycanın mürəkkəb quruluşlu neftli-qazlı sahələrində seysmik kəşfiyyatın səmərəliliyinin yüksəldilmə yolları

Müxbir üzv seçilməsi

-  tarix

-  ixtisasın adı


Həqiqi üzv seçilməsi:

-         tarix

-         ixtisasın adı

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-   xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-  beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı
112

30

 

24

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 1
Kadr hazırlığı:     

-  fəlsəfə doktorlarının sayı

-  elmlər doktorlarının sayı

Əsas elmi nailiyyətləri Seysmik dalğaların yayılma müstəvilərinə görə bir-birlərindən ayrılma metodikası, kompleks geofiziki parametrin karbohidrogenlərin birbaşa axtarışında tətbiqi, effektiv sürətin yeni təyin üsulu, dizyunktiv dislokasiyaların seysmik dalğa sahəsini formalaşmasına təsiri, təkrar əks olan dalğaların amplitudlarından birbaşa axtarışda istifadə metodikası, seysmik inversiyanın yeni alqoritmi, atribut analizin səmərəliliyinin tədqiqi
Elmi əsərlərinin adları

1. Об интерпретации боковых однократно-отраженных волн;
2. Evoluation de l’influence des ondes laterals dans la prospection sismique;
3. Определение скоростей сейсмических волн с учетом горизонтального градиента скорости на основе уравнения Гамильтона;
4. Геосейсмическое моделирование и применение его на площади Тарсдалляр Междуречья Куры и Габырры;
5. Комплексные геофизические параметры при прямых поисках залежей нефти и газа (на примере площади Тарсдалляр);
6. Traveltime attributes of reflection wave pattern recorded over the foulted geologic setting;
7. ЭКП заманы дяфялярля тякрарланан якс олунан дальалардан файдалы информасийа мянбяйи кими истифадя;
8.Сейсмик кяшфиййатла дизйунктив дислокасийаларын юйрянилмяси (monoqrafiya)
9. Сейсмик дальаларын еффектив сцрятляринин биргат вя чохгат профиллямя материалларындан бирэя истифадя етмякля тяйини;
10. Определение петрофизических свойств среды в месте заложения очередной эксплуатац. скважины методом послед приближ.;
11. О геологической эффективности сейсмо-разведки при изучении не антиклинальных ловушек Азербайджана разного типа;
12.Research of Cross-borehole Section Based on Seismic and Well-logging Data using the “AZERI” Software Package to Determine the Well-placement (Индия);
13. Персп. cтратиг. лов. УВ Апшеронской свиты по данным сейсморазведки (на примере пл. «Хасилат» ЮВ Апшеронского полуострова);
14 Method of determining the location of the pinch point using seismic survey in some areas of the absheron peninsula (Венесуела);
15. Oil and gas perspectives of pliocene-miocene in South-East of Absheron Peninsula based on latest 3d data (Венесуела);
16.Прогнозирование петрофизических свойств целевого интервала отложений месторождения Газанбулак по атрибутному анализу сейсмических данных 3D в комплексе с ГИС;
17.Нефтегазоносность миоценовых отложений площади Зых - Говсан в свете данных скважинной сейсморазведки;
18. Изучение пористости майкопских отложений площади Нафталан Азербайджана комплексированием скважинных геофизических данных и данных атрибутного анализа сейсмического волнового поля;
19. Новые нефтегазоносные объекты месторождения Зых по данным сейсморазвед-ки 3D;
20. Study of velocity characteristics of section based on data acquired by seismic technique of Parametric Deconvolution of Reflection.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

AMEA Geologiya və Geofizika Institutunun nəzdindəki dissertasiya şurasının üzvü

Pedaqoji fəaliyyəti

1969-cu ildən hal-hazıradək ADNSU “Geofizika” kafedrasında pedaqoji fəaliyyət
1978-ci ildə Əlcəzairə ezam olunma
1982 – 2008-ci illərdə dosent
2008-ci ildən indiyədək professor

Digər fəaliyyəti

Təltif və mükafatları

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin fəxri fərmanı.

İş yeri və ünvanı

Elm və Təhsil Nazirliyi Neft və Qaz İnstitutu, Bakı şəh., F. Əmirov küç., 9, AZ1000

Vəzifəsi

Xidməti tel.
Mobil tel . (+994 ) 50 634 50 65
Ev tel. (+994 12) 597 43 50
Faks
Elektron poçtu akmedov.tofik@bk.ru