AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ELM və TƏHSİL NAZİRLİYİ

NEFT VƏ QAZ İNSTİTUTU

Şirinov Elçin İngilab oğlu

Anadan olduğu yer Azərbaycan, Bakı şəhəri 
Təvəllüdü 13.03.1971 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası, Geoloji-kəşfiyyat fakültəsi
Elmi dərəcəsi Geologiya-mineralogiya elmləri namizədi 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD)  dissertasiyasının mövzusu:

-  ixtisas şifri

-  ixtisasın adı

-  mövzunun adı

04.00.17 ( 2521.01)

Neft və qaz yataqlarının geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı

Abşeron-Balxanyanı qalxımlar sisteminin neftli-qazlılığının sistemli təhlil əsasında qiymətləndirilməsi

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-  ixtisas şifri

-  ixtisasın adı

-  mövzunun adı

 

Müxbir üzv seçilməsi

-  tarix

-  ixtisasın adı


Həqiqi üzv seçilməsi:

-         tarix

-         ixtisasın adı

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-   xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-  beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı
25

1

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı
Kadr hazırlığı:     

-  fəlsəfə doktorlarının sayı

-  elmlər doktorlarının sayı

Əsas elmi nailiyyətləri
Elmi əsərlərinin adları

Еще раз о генезисе нефти в продуктивной (красноцветной) толще
Abşeron-Balxanyanı qalxımlar sisteminin tektonik xüsusiyyətləri
Abşeron-Balxanyanı qalxımlar sisteminin tektonik xüsusiyyətləri
Abşeron-Balxanyanı qalxımlar sisteminin miosen-pliosen neftli-qazlı kompleksləri
Нефтегазообразование и нефтегазонакопление в Южно-Каспийской мегавпадине с позиции плитной тектоники
Особенности изменения мощности и литофации свиты перерыва и перспективы их нефтегазоносности на глубокопогруженных структурах Апшероно- Прибалханской систем поднятий
Azəri və Çıraq neftli-qazlı sahələrinin quruluşu və inkişafının əsas xüsusiyyətləri
Pirallahı qalxımlarının geoloji quruluşunun xüsusiyyətləri
Abşeron-Balxanyanı qalxımlar sisteminin paleotektonik inkişaf xüsusiyyətləri
Terek-Xəzər çökəkliyinin Azərbaycan hissəsinin geoloji quruluşu və neftlilik-qazlılığı
Neft və qaz geologiyasına dair ev tapşırıqları
Региональные поисковые работы (первая часть)
Поисковые и разведочные работы (вторая часть)
Geoloji tədqiqatlar qarşısında qoyulan əsas geoloji məsələlər
О необходимости и геологических результатов разработки региональных геофизических профилей в Азербайджане
Quyu məlumatlarına görə məhsuldar horizontların üçölçülü petrofiziki modeli
Perforasiya zamanı quyuların hazırlanmasına və partlayış-atma işlərinə ümumi tələblər
Rəqəmsal quyu gcihaz və avadanlıqlarının istehsalatda tətbiqi və onların quyu məlumatlarının keyfiyyətinin artırılmasına təsiri
Şimali Abşeron qalxımlar zonasının neftli-qazlı kompleksləri
Ümid Sahəsində Çöküntülərin Litofasiyası İlə Əlaqədar Məsamə Təzyiqinin Paylanması Haqqında
Şirak-Acınohur-Ləngəbiz-Ələt Geoblokunun Struktur-Tektonik Xüsusiyyətləri
Pirallahı Strukturlarının Tektonik Vəziyyəti Haqqında
Tətbiqi elmlərdə məlumatların emalının riyazi üsulları
Проблемы поиска и обнаружения углеводородов в миоцен-олигоценовых отложениях Юго-Восточного Кавказа
Результаты Использования Данных Импульсного Нейтрон-Нейтронного Каротажа Для Определения Текущей Нефтенасыщенности Коллекторов Нефтегазовых Месторождений Азербайджана
Ученые записки №4, 1995, с. 3-8
Elmi əsərlər №4, 1995 s. 17-23
Gənc alimlərin və aspirantların Respublika konfransının tezisləri Dekabr, 1995
Elmi əsərlər №4, 1996 s. 3-12
Международный Научный Симпозиул AAPG/ASPG 6-9 октября 1996, г. Баку
Ученые записки № 1, 1997, с. 3-7
Elmi əsərlər № 2, 1997,s. 17-25
Elmi əsərlər № 2, 1997s. 20-25
Elmi əsərlər № 4, 2000 s. 3-7
Azərbaycan Ali Texnik məktəblərinin Xəbərləri № 2, 2001, s. 7-11
Dərs vəsaiti, Bakı- 2003
Методическое пособие, Баку-2004
Методическое пособие, Баку-2005
Azərbaycanda Geofizika Yenilikləri Jurnalı № 4, 2018 s-44-46
Azərbaycanda Geofizika Yenilikləri Jurnalı № 4, 2019 s-26-29
Azərbaycanda Geofizika Yenilikləri Jurnalı №
Azərbaycanda Geofizika Yenilikləri Jurnalı №1-2, 2008-ci s-32-33-34
Azərbaycanda Geofizika Yenilikləri Jurnalı №1-2
2008-ci s-35-36-37
Azərbaycanda Geofizika Yenilikləri Jurnalı №2, 2007-ci il s-11-12-13-14-15
Azərbaycanda Geofizika Yenilikləri Jurnalı №
Azərbaycanda Geofizika Yenilikləri Jurnalı №
 
Dərs vəsaiti, Bakı- 2017
Азербайджанское нефтяное хозяйство 07-08, 2018,стр.7-14
ЖУРНАЛ: КАРОТАЖНИК Номер: 7 (241)
Год: 2014
Страницы: 3-14

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

 Azərbaycan Milli Geofizika Komitəsi (AMGK)
Azərbaycan Neftçi Geoloqları Cəmiyyəti (ANGC)

Pedaqoji fəaliyyəti

1998-2002 , Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası, müəllim
2000-2010, Xəzər Universiteti, müəllim

Digər fəaliyyəti

Təltif və mükafatları

Tərəqqi medalı

İş yeri və ünvanı

SOCAR, Geofizika və Geologiya İdarəsi, AZ 1033, Heydər Əliyev prospekti 83A,

Vəzifəsi

İdarə rəisi

Xidməti tel. (+994 12)  496 69 83
Mobil tel . (+994 12) 50 841 20 01
Ev tel.
Faks (+994 12) 514 12 71
Elektron poçtu elchin.shirinov@socar.az