AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ELM və TƏHSİL NAZİRLİYİ

NEFT VƏ QAZ İNSTİTUTU

Kərimov Fəxrəddin Nəcməddin oğlu

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Xızı rayonu, Xızı kəndi
Təvəllüdü 14.08.1951 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi M. Əzizbəyov adına Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu – Geoloji kəşfiyyat fakultəsi. 1969-1975
M. Əzizbəyov adına Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu – Sənaye istehsalının təşkilatı fakultəsi. 1986
Elmi dərəcəsi  
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD)  dissertasiyasının mövzusu:

-  ixtisas şifri

-  ixtisasın adı

-  mövzunun adı

2521.01

Neft və qaz yataqlarının geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı

Şamaxı-Qobustan ərazisində kiçik və orta həcmli strukturların müasir geoloji-geofiziki və aerokosmik üsullar ilə neftlilik-qazlılıq perspektivlərinin qiymətləndirilməsi

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-  ixtisas şifri

-  ixtisasın adı

-  mövzunun adı

 

Müxbir üzv seçilməsi

-  tarix

-  ixtisasın adı


Həqiqi üzv seçilməsi:

-         tarix

-         ixtisasın adı

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-   xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-  beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı
47

2

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı
Kadr hazırlığı:     

-  fəlsəfə doktorlarının sayı

-  elmlər doktorlarının sayı

Əsas elmi nailiyyətləri Neft və qaz çıxarmada yeni texnika və texnologiyanın tətbiqi, dənizdə geoloji kəşfiyyat işləri, quyuların qazılması və mənimsənilməsi, dənizdə və quruda mühəndis-texniki tədqiqat işləri, perspektiv layihələrin işlənməsi, ətraf mühin mühafizəsi, ekoloji layihələrin işlənməsi və su hövzələrinin kompleks tədqiqatları, beynəlxalq – xarici şirkətlərin sifarişi ilə işlər, neft-qaz yataqlarının və yeraltı qaz anbarlarının işlənməsi və istismarı və.s.
1. Yanan-Tava strukturunda ekoloji tədqiqatlar (sifarişci JAOK, Yaponiya);
2. Bəndovan-dəniz strukturunda ekoloji tədqiqatlar (sifarişçi SOCAR);
3. “Xəzər Ekoloji Proqramı” layihəsi: Azərbaycan sektorunda ekoloji tədqiqatlar (sifarişci XEP (CEP);
4. “Siyəzən NQÇİ-də atmosferə atılan səmt qazlarının yıgılıb-istifadəsi” layihəsi:
5. SOCAR-ın neftqazçıxarma idarələri ərazisindən neft şlamlarının yığılması və torpaqların bərpası layihələri;
6. NQÇİ ərazisində lay sularının yığılaraq utilizasiyası və istifadəsi layihələri (Günəşli, Neft Daşları, Bibiheybət).
7. Qaradağ və Qalmaz yeraltı qaz anbarlarının bərpası layihələri:
8. Qaradağ YQA-ı ərazisində yerüstü qaz planalma işləri.
9. Bakı arxipelaqının neft və qaz kondensat yataqlarının perspektivliyi layihəsinin rəhbəri
10. Avrasiya Neft nəqli dəhlizi layihəsinin rəhbəri
11. Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda dəniz dibinin radiasiya xəritəsinin qurulması perspektivləri elmi-tədqiqat işinin rəhbəri - 2018
12. Abşeron yarmadası ərazisində yerləşən neftçıxarma müəssisələrində müasir radioloji durumun öyrənilməsi və təkliflərin verilməsi elmi-tədqiqat işinin rəhbəri - 2019
13. Neftli-qazlı yataqların radiometrik metodların əsasında axtarışı elmi-tədqiqat işinin rəhbəri - 2021
2016-cı ildən “Atmosferə atılan karbon qazının tutulub-yığılması və tükənmiş neft-qaz laylarında saxlanması perspektivliyi” mövzusunda elmi tədqiqat işinin rəhbəridir. 2018 ci ildə “Azərbaycanda metanol və karbamid gübrəsi istehsalında xammal kimi istifadə edilən təbii metan qazı (CH4) əvəzinə iri sənaye obyektlərindən atmosferə atılan karbon qazının (CO2) tutularaq yığılması və istifadə edilməsinin elmi-texniki, iqtisadi əsaslarının işlənməsi və təkliflərin hazılanması”, 2022 – ci ildə isə “Atmosferə atılan antropogen mənşəli karbon qazının utilizasiyası məqsədilə ehtiyyatı tükəmiş neft-qaz laylarının qaz saxlama anbarı kimi istifadəsinin geofiziki tədqiqi” elmi-tədqiqat işlərinin rəhbəri olmuşdur.
Elmi əsərlərinin adları

1) F.N.Kərimov, M.A.Mürsəlova, A.B.Əhmədova, N.A.İsmixanov, V. Məmməd-zadə. Nefti susuzlaşdırmaq üçün məhlul. Müəlliflik şəhadətnaməsi № 1531459, 1986
2) F.N.Kərimov, V.R. Vəzirova., D. Sultanova. Serebrovski adma NQÇİ-də lay təzyiqinin saxlanması sistemində avadanlığın paslanmasma qarşı mübarizədə inqibitorun rolu. Ekspress informasiya paslanma ilə mübarizə və ətraf mühitin mühafizəsi. Buraxılış №1, Bakı, 1987
3) F.N. Kərimov, Ə.B Süleymanov, H.M. Əyyubov, V. Məmməd-zadə. Neftin susuzlaşdırma və duzsuzlaşdirmaq üçün məhlul. Müəlliflik şəhadətnaməsi № 1519231, 1987
4) F.N. Kərimov, Ə.B. Süleymanov, R.P. Kuliyev, H.M. Əyyubov , S.M. Abasov, R.Ə. Qurbanov. Neftin borudaxili deemulsasiyası üçün məhlul. Müəlliflik şəhadətnaməsi № 1503287, 1987
5) F.N. Kərimov, A.Z. Əbdülhəsənov , A.M. Rəsulov, S.Q. Ağayeva. Karbohidrogen qazlarda hidrat əmələ gəlməsinin qarşısını almaq üçün üsul. Müəlliflik şəhadətnaməsi № 1599071, 1988
6) F.N.Kərimov, M.A. Mürsəlova, A.B. Əhmədova, N.A. İsmixanov, V. Məmməd-zadə. Mədən avadanlığında parafin və hidrat əmələ gəlməsinin qarşısını almaq üçün məhlul. Müəlliflik şəhadətnaməsi № 1465547, 1988
7) F.N.Kərimov, Ə.M. Şirinov, K.Q. Məmmədov. Neft quyularının quyudaxili termo-kimyəvi üsulla işlənmə texnologiyasının təkmilləşdirilməsi. Azərbaycan Neft Təsərrüfatı, 1989
8) F.N.Kərimov, M.A. Mürsəlova, N.A. İsmixanov. UPB reagentinin qaz-maye qaldırıcısmm effektiv işləməsinə təsirinin eksperimental tədqiqatı. Gənc alim və mütəxəssislərin «Gənclər və elmi-texniki təqəqqi» respublika elmi-texniki konfransında məruzələrin tezisləri. Bakı, 1989
9) F.N.Kərimov, R.Ə. Qurbanov, V.S. Krol. Mərkəzdənqaçma separatoru. Müəlliflik şəhadətnaməsi № 1681911, 1989
10) F.N.Kərimov, Ə.B. Süleymanov, N.Ə Abbasov , F.M. Asiabi. Quyuya vurulan məhlulun tənzimləmə qurğusu. Müəlliflik şəhadətnaməsi № 1686133, 1989
11) F.N.Kərimov, A.Z Əbdülhəsənov, A.M Rəsulov, R.Ə. Qurbanov, Ə.Ə. Ələkbərov. Təbii qaz quruducusu. Müəlliflik şəhadətnaməsi №1669514,1989
12) F.N. Kərimov, M. A. Mürsəlova, V.U. Qurbanov, B.H. Əhmədov. Yataqların işlənməsinin sonrakı mərhələsində neft-qaz hasilatı və nəqli texnologiyasının optimallaşdırılması. «Xəzər dəniz şelfmin mənimsənilməsi» elmi-əməli konfransının məruzələrinin tezisləri. Bakı, 1991
13) F.N. Kərimov, A.Z. Əbdülhəsənov, A.M. Rəsulov. Dəniz qaz-kondensat yataqları şəraitində qazm nəqlə hazırlanması və onun effektivliyini təmin edən yeni elmi-texniki təkliflər. «Xəzər dəniz şelfmin mənimsənilməsi» elmi-əməli konfransının məruzələrinin tezisləri. Bakı, 1991
14) F.N.Kərimov, Ə.B. Süleymanov, Ə.İ. Əsədzadə, A.O. Qurbanov. Quyularm təmiri vaxtı ətraf mühitin mühafizəsi. Azərbaycan Neft Təsərrüfatı №3, 1992
15) F.N. Kərimov, A.Z. Əbdülhəsənov, A.M. Rəsulov, R.Ə Qurbanov, Ə.Ə. Ələkbərov, T.B.Paşayeva. Təbii qaz quruducusu. Azərbaycan Respublikası Patenti № P950026, Dövlət reyestrində qeyd tarixi: 14.11.95
16) F.N. Kərimov, A.F. Məhərrəmov, V.N. Şirəliyev. Rəqqası quyu möhürü. Azərbaycan Respublikası Patenti № R990102, Dövlət reyestrində qeyd tarixi: 11.06.99
17) F.N. Kərimov, C.Ə. Məmmədov, F.Ə Babazadə. S.M. Qasımov , Y.Ə. Quliyev, F.H. Sultanov, Y.T. Yaqubov. Quyularm fontan vurması zamanı elektrik enerjisinin alınma üsulu. Azərbaycan Respublikası Patenti № İ20000041, Dövlət reyestrində qeyd tarixi: 07.02.2000
18) F.N. Kərimov, F.A. Babazadə, F.N. Mamedov, D.A. Mamedov, S.M. Qasımov Y.A. Quliyev, F.Q. Sultanov. Neft, qaz və qaz-kondensat quyularının fontan üsulu ilə istismarı zamanı elektrik enerjisinin alınması üçün «Azərbaycan» üsulu. «Faktor 4» elmi-təcrübi konfransın məruzələri. Bakı, 2001
19) F.N. Kərimov, H.Y. Həsənov, M.M. Axundov. Kompleks Dəniz Geoloji Kəşfiyyat İdarəsinin fəaliyyətində davamlı inkişafın prioritetləri. Azərbaycan Neft Təsərrüfatı, №1, 2002
20) F.N. Kərimov, Axundov M.M. ARDNŞ-də ekoloji monitorinqin perspektivləri. «Energiya, Ekologiya, Ekonomiya» 6-ci Beynəlxalq Konqressinin materialları. Bakı, 2002
21) F.N. Kərimov, A.F. Əminbəyov, Z.T. Bayramov, E.A. Rzayev, R.S Eminov.
«Məmməd Süleymanov» elmi-tədqiqat gəmisində avtomatlaşdırılmış hidroqraflk kompreksi. «Energiya, Ekologiya, Ekonomiya» 6-ci Beynəlxalq Konqressinin materialları. Bakı, 2002
22) F.N. Kərimov, F.Q. Ağayev, Z.T. Bayramov, E.A. Rzayev, M.M.Frantseva. Dənizdə qamma çəkilişlər. «Energiya, Ekologiya, Ekonomiya» 6-ci Beynəlxalq Konqressinin materialları. Bakı, 2002
23) F.N. Kərimov. Neftin və qazın nəqlə hazırlanmasında separator
qurğularının konstruksiyasının təkmilləşdirilməsi. Azərbaycan Neft Təsərrüfatı №11,2005
24) F.N. Kərimov, İ.M. Əlizadə, A.M. Əbdülhəsənov, R.S. Cəmilov,A.M Rəsulov, A.İ. Əliyeva, Ə.N. Qurbanov. Karbohidrogen qazlarının qurudulması üçün absorbent. Azərbaycan Respublikası Patenti №İ20070157 Dövlət reyestr tarixi:26.09.2007
25) F.N. Kərimov, A.Z. Əbdülhəsənov, A.M. Rəsulov, Ə.N. Qurbanov, R.S. Cəmilov, Ə.N. Bağırov. Təbii qazın qurudulması və hidrat əmələ gəlməsinin qarşısını almaq üçün inqibator kompozisiyası. Azərbaycan Respublikası Patenti №İ20070205
26) F.N. Kərimov, A.Z. Əbdülhəsənov, A.M. Rəsulov, V.Q. Hüseynov, A.İ. Əliyeva, R.S. Cəmilov. Duz çökmələrinin qarşısının almaq üçün kompozisiya. Azərbaycan Respublikası Patenti №İ20070206. Dövlət reyestrində qeyd tarixi:07.06.2006
27) F.N. Kərimov, İ.M. Əli-zadə, M.Ə. Mürsəlova, Y.M. Nağıyeva. Neftin özlülüyünü azltmaq və tərkibində hidrogen sulfid olan mühitlərdə metalları korroziyadan mühafizə etmək üçün tərkib. Azərbaycan Respublikası Patenti №İ20080175. Dövlət reyestrində qeyd tarixi:17.10.2008
28) F.N. Kərimov, İ.M. Əli-zadə, M.Ə. Mürsəlova, M.F. Əsədov. Karbohidrogen qazlarının nəqli zamanı hidrat və bərk çöküntülərin əmələ gəlməsinin qarşının almaq üçün tərkib. Azərbaycan Respublikası Patenti №İ20090049. Dövlət reyestrində qeyd tarixi:04.03.2009
29) F.N. Kərimov, İ.M. Əli-zadə, V.Ə. Salmanlı, B.Ə. Suleymanov, F.Ə. Məmmədov. Korroziyadan mühafizə üçün binar anod. Azərbaycan Respublikası Patenti №İ20090095,Dövlət reyestrində qeyd tarixi:01.06.2009
30) Ф. Н. Керимов, М.К. Керимов, Б.А. Сулейманов, Н.И. Гусейнов, Ф.А. Гулиев, А.А. Сираджев. Автоматическая система сбора данных о физико-химическом состоянии морской воды в районах нефтегазодобычи на Каспийском шельфе. «Известия АН Азербайджана» Серия: Физикотехнических и математических наук, XVIII том, №1
31) F.N. Kerimov, B.A. Suleymanov, N.I. Guseynov, M.K. Kerimov, F.A. Quliev,
A.A. Sirajev. Project of the expedition for the description of full ecological view of the Caspian Sea ( “Xəzər dənizinin tam ekoloji mənzərəsini təsvir etmək üçün ekspedisiyanın layihəsi”. The III Azerbaijan International Caspian Oil and Gaz Conference. September 1988
32) F. N. Kərimov, F.G. Ağayev, Z.T. Bayramov, E.Ə. Rzayev, T.T. Əsgərova. Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda dəniz dibinin radiasiya xəritəsinin qurulması. “Azərbaycanda neft geofizikasının son 30 ildə inkişafı” elmi-praktiki konfrans. Bakı, 30 aprel 2003-cü il
33) F.N. Kerimov, N.I. Guseynov, B.A. Suleymanov, M.K. Kerimov, F.A. Quliev. Today and tomorrow, priority problems of the contributors. International WORKSHOP “Ecological problems of Caspian Sea and ecological education in Caspian countries (“Xəzər dənizinin ekoloji problemləri və Xəzəryanı ölkələrdə ekoloji təhsil” mövzusunda Beynəlxalq seminarın məruzələrinin Tezisi) Baku, 18-20 november 1998, p24
34) F.N. Kərimov, İ.M. Əli-zadə, A.İ.Əliyeva, N.B. Nəcəfquliyev. Qaradağ yeraltı qazsaxlama anbarlarının aktiv qaz həcminin proqnozlaşdırılması. Azərbaycan Neft Təsərrüfatı. Bakı, №8-9, 2009-cu il p93-97
35) F.N. Kərimov, N.B. Nəcəfquliyev, A.Z. Əbdülhəsənov, A.İ. Əliyeva. Qaradağ yeraltı qazsaxlama texnologiyasının işlnməsi. Azərbaycan Neft Təsərrüfatı. Bakı, №12, 2009-cu il p50-54
36) F.N. Kərimov, Q.N. Qəhrəmanov. Cənubi Xəzər çökəkliyinin məhsuldar qatının genezisi və neft qazlılığının sekvens-stratiqrafiya üsulu ilə öyrənilməsi. Азербайджанское Нефтяное Хозяйство Bakı, №9, 2011. P10-15
37) F.N. Kərimov, Q.N. Qəhrəmanov, N.M. Qəniyev. İri və nəhəng karbohidrogen yataqlarının əsas geoloji parametrlərin korrelyasiya əlaqələri vasitəsilə təyini və modelləşdirilməsi. Azərbaycan Neft Təsərrüfatı
№05,2018
38) А.Х. Шахвердиев, И.Ш. Ибрагимова, Ф.Н. Керимов, А.Б. Гусейнова, Ш.М. Гусейнова, Э.А. Шахвердиев, А.Р. Гусейнов. Природная и техногенная эмиссия парниковых газов: негативные последствия для экосистем и пути их предотвращения. Труды Международной конференции «Дегазация Земли: геология и экология – 2018»
39) F.N. Kərimov, F.Ə. Quliyev, A.A. Hacıyeva. İstixana effekti yaradan karbon qazının Azərbaycanda mövcud mənbələri və onun iqlim dəyişmələrinə mənfi təsirinin azaldılması yolları. Azərbaycan Neft Təsərrüfatı- 11.2019 . səh 61-65
40) Ф. Н. Керимов. Геологические строение и коллекторские свойства кайнозойских отложений Шамахы-Гобустанского НГР и их связь с нефтеносностью. XIV Международный научно-практический конференции «Новые идеи в науках о Земле». Москва 2-5 апреля. 2019
41) F.N. Kərimov, F.Ə. Quliyev, T.T. İbrahimov. Yeraltı qaz anbarları (YQA) və onların atmosferdən tutulan CO2 qazlarinın uzunmüddətli və təhlükəsiz saxlanmasında rolu. Beynəlxalq Elmi Konfransın MATERİALLARI . 2020
42) F.N. Kərimov, F.Ə.Quliyev, F.Z. Bayramova, L.M. Şıxıyeva. Karbon qazının tutulub saxlanılması və onun məqsədyönlü istifadəsi. Azərbaycan Neft Təsərrüfatı-fevral 2021. №2 səh 54-57
43) F.N. Kərimov, F.Ə.Quliyev, F.Z. Bayramova, L.M. Şıxıyeva. Azərbaycanda tullantı mənbələrinə yaxın geoloji formasiyaların qaz tutumu imkanlarının öyrənilməsi. Azərbaycan Neft Təsərrüfatı-iyun,iyul. 2021. №6,7 səh 53-59
44) F.N. Kərimov, F.Ə.Quliyev, F.Z. Bayramova, M.A. Namazova, L.M. Şıxıyeva. Karbon qazının geoloji formasiyalarda saxlanması üçün onun nəqlinin optimal variantının işlənməsi. Azərbaycan Neft Təsərrüfatı-noyabr . 2021. №11 səh 55-58
45) F.N. Kərimov, M.Q. Mehtiyev. Azərbaycan alimləri dünya təcrübəsində atmosferdən karbon qazının tutularaq metanol və karbamid istehsalında xammal kimi istifadəsi layihələrinin mövcud olduğunu bildirirlər. Caspian Barrel saytı. 18.08.2022
SOCAR zavodlarında karbon qazından yanacaq kimi istifadə edilməsi təklif edilir – Caspian Barrel
46) F.N. Kərimov, E.İ. Əliyev, M.Q. Mehtiyev. Neft-qaz sahəsi tullantılarının
idarə olunması. AMEA Gəncə bölməsi konfransı, “Ətraf mühitin mühafizəsi: məişət və sənaye tullantılarının təkrar emalı” 24-25,11.2022. səh 5-9
47) F.N. Kərimov, Q.N. Qəhrəmanov. Cənubi Xəzər meqahövzəsinin Mezokaynozoy çöküntü kompleksinin dərin qatlarında neftqazlığın proqnozlaşdırılmasında palçıq vulkanizminin rolu. Azərbaycan Neft Təsərrüfatı-2022, 06-07. Səh 17-23

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

Pedaqoji fəaliyyəti

“Neft-qaz hasilatında ətraf mühitin mühafizəsi”
“Quyuların qazılması zamanı ətraf mühitin qorunması” fənnlərindən Neft və Qaz İnstitutunda dərslər demişdir

Digər fəaliyyəti

Təltif və mükafatları

SSR Xalq Təsərrüfatı Nailiyyətləri Sərgisi (XTNS) – gümüş medal 1982-ci il
“Tərəqqi” medalı №-I-2056; 3155№ sərəncamı ilə 2013-ci il 19 sentyabr

İş yeri və ünvanı

Elm və Təhsil Nazirliyi Neft və Qaz İnstitutu, Bakı şəh., F. Əmirov küç., 9, AZ1000

Vəzifəsi

Elm və Təhsil Nazirliyi Neft və Qaz İnstitutunun "Neft-qaz sahəsinin geoekoloji problemləri" şöbəsi

Xidməti tel. 012 493 10 88
Mobil tel . 050 363 25 15
Ev tel.
Faks
Elektron poçtu f_kerimov@mail.ru