MINISTRY of SCIENCE and EDUCATION REPUBLIC of AZERBAIJAN

OIL and GAS INSTITUTE

Dissertantura

Elmlər doktorları

Adı, atasının adı, soyadı Doktorantın təsdiq edilən tarixi İxtisas Dissertasıyanın mövzusu Elm məsləhətçi (rəhbər)
Ömər Məhəmməd oğlu Gülalov 01.04.18 – 01.04.23 2525.01 “Neft və Qaz yataqlarının işlənməsi və istismarı” “Ağır metal ionlu komplekslərin neftin realoji xüsusiyyətlərinə təsiri prosesinin tədqiqi” Qərib Calalov (AMEA-nın müxbir üzvü),
Gülməmməd Süleymanov k.e.d. prof.
Əli İkram Sex Əli oğlu Babayev 01.04.18 – 01.04.22 2521.01 “Neft və Qaz yataqlarının geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı“ “Palçıq vulkanları ilə əlaqəli qaz hidratlarının əmələ gəlməsinin fiziki-kimyəvi modeli, neftlik-qazlılıq perspektivliyinin qiymətləndirilməsi ilə əlaqədar“ İbrahim Said oğlu Quliyev ( AMEA-nın həqiqi üzvü, Geologiya-minerlogiya elmləri doktoru)
Nazim Rəsmi oğlu Abdullayev 01.04.18 – 01.04.23 2521.01 “Neft və Qaz yataqlarının geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı“ “Yeni geoloji və geofiziki tədqiqatlar və matelləşdirmə əsasında Cənubi Xəzər çökəkliyinin hövzə analizi“ İbrahim Said oğlu Quliyev ( AMEA-nın həqiqi üzvü, Geologiya-minerlogiya elmləri doktoru)
Elmir Şahin oğlu Qaragözov 01.04.18 – 01.04.22 “Geoloji-texnoloji risk şəraitində karbohidrogen ehtiyatlarının səmərəli mənimsənilmə üsulları“ Əhməd Mais oğlu Salmanov (Geologiya-mineralogiya elmləri doktoru)
Fazil Əlihüseyn oğlu Nurməmmədli 01.04.19 – 01.04.23 2525.01 “Neft və Qaz yataqlarının işlənməsi və istismarı” “Tükənmiş və sulaşmış neft-qaz yataqları, sulu və duz laylarında yeraltı qaz anbarlarının yaradılmasının geo-texnoloji əsasları (Azərbaycan yataqları timsalında) “ Qafar Qulamhüseyn oğlu İsmayılov (Texnika elmləri doktoru, prof.)
Rəqsanə Əkbər qızı Əsgərova 01.04.19 – 01.04.24 2521.01 “Neft və Qaz yataqlarının geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı“ “Yeni izotop geokimyəvi məlumatlar əsasında Kür çökəkliyinin karbohidrogenlərin əmələ gəlməsində geoloji və geofiziki şəraitləri“ İbrahim Said oğlu Quliyev ( AMEA-nın həqiqi üzvü, Geologiya-minerlogiya elmləri doktoru)
Şəlalə Məhərrəm qızı Hüseynova 01.04.19 – 01.04.24 2521.01 “Neft və Qaz yataqlarının geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı“ “Hövzə analizi əsasında Cənubi Xəzər çökəkliyinin neft və qaz yataqlarının yaranma şəraiti və karbohidrogen potensialı“ İbrahim Said oğlu Quliyev ( AMEA-nın həqiqi üzvü, Geologiya-minerlogiya elmləri doktoru)
Telli Nadir qızı Şıxməmmədov 01.04.19 2507.01 “Geofizika, faydalı qazıntıların geofizik axtarış üsulları“ “Səngəçal- dəniz – Duvannı-dəniz- Bulla – dəniz timsalında litoloji-petrofiziki model və məhsuldar çöküntülərin sedimentasiya şəraitinin təhlili“ Namaz Puti oğlu Yusubov (g.m.-e.d.)
Ərəstun İsmayıl oğlu Xuduzadə 01.04.19 – 01.04.23 2521.01 “Neft və Qaz yataqlarının geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı“ “Xəzəryanı Quba və şimali Abşeron qalxımlar zonası üzrə Mezozey çöküntülərinin əmələgəlmə şəraiti və neft-qazlılıq perspektivliyi “ İbrahim Said oğlu Quliyev ( AMEA-nın həqiqi üzvü, Geologiya-minerlogiya elmləri doktoru)
Nüsrət Əliyev Şıxalı oğlu 2022-2027 2525.01 “Neft və Qaz yataqlarının işlənməsi və istismarı“ Əyani Yerüstü texnoloji prosseslər nəzərə alınmaqla yatağın rasional idarə edilməsinə sistemli yanaşma və onun nəzəri-praktiki əsasları AMEA-nın müxbir üzvü, t.e.d., prof. Qərib Calalov,
t.e.d., dos. Vüqar Məhərrəm oğlu Fətəliyev


Fəlsəfə doktorları

Adı, atasının adı, soyadı Disserantın təsdiq edilən tarixi İxtisas Dissertasıyanın mövzusu Elm məsləhətçi (rəhbər)
Balakçi Vüsalə Cəfər qızı 2018 2525.01 “Neft və Qaz yataqlarının işlənməsi və istismarı“ Исследование процесса передислокации фаз в дисперсных средах по уровню естественного потенциала t.e.d., Pənaxov Qeylani
Orxan İsmayılov Oruc oğlu 2018 2521.01 “Neft və Qaz yataqlarının geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı“ “Quyu geofiziki tədqiqatlar (QGT) və seysmik məlumatlar əsasında Qalmaz-Xıdırlı-Bəndovan sahələrinin neft-qazlılıq perspektivliyinin qiymətləndirilməsi “ Qurbanov Vaqif Şıxı oğlu (g.-m.e.d., prof.)
Qəhrəmanlı Sevil Məstan qızı 2018 2507.01 “ Geofizika faydalı qazıntıların geofiziki axtarış üsulları“ “Neft yataqlarında qalıq ehtiyatlarının geoloji-geofiziki üsullarla və quyu tədqiqatları əsasında dəyərləndirilməsi və səmərəli mənimsənilməsinin əsaslandırılması (“Günəşli“ yatağının timsalında) “ Seyidov Vaqif Mirhəmzə oğlu (t.ü.e.d. prof.)
Kərimov Fəxrəddin Nəcməddin oğlu 2018 2521.01 “Neft və Qaz yataqlarının geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı“ Qurbanov Vaqif Şıxı oğlu (g.-m.e.d., prof.)