MINISTRY of SCIENCE and EDUCATION REPUBLIC of AZERBAIJAN

OIL and GAS INSTITUTE

Magistratura

Geologiya

Geokimya

Sedimentologiya

Geologiya mühəndisliyi

Neft-Qaz hövzələrinin geologiyası

Neft-Qaz mühəndisliyi

Dəniz neft-qaz və qaz-kondensat yataqlarının işlənməsi

Quruda neft və qaz quyularının qazılması

Neft-qaz yataqkarının işlənməsi

Geofizika mühəndisliyi

Neft-qaz yataqlarının axtarışı və kəşfiyyatının geofiziki üsulları

Dəniz neft-qaz geofizikası
Adı, atasının adı, soyadı Disserantın təsdiq edilən tarixi İxtisas İxtisaslaşma Dissertasıyanın mövzusu Elm məsləhətçi (rəhbər)
İbadzadə Zeynəb Valeh 2022-2024 Geologiya mühəndisliyi Neft-qaz hövzələrinin geologiyası Quba-Xəzəryanı çökəkliyində Təbaşir çöküntülərinin neft-qaz perpektivliyinin litoloji meyarları g.-m.e.d., prof. Qurbanov Vaqif Şıxı oğlu
Nəzərli Nicat Eldəniz 2022-2024 Geologiya mühəndisliyi Neft-qaz hövzələrinin geologiyası Bakı arxipelaqında neft-qaz əmələgəlmə prosesinin geotermik şəraiti y.e.f.d. Hüseynova Şəlalə Məhərrəm qızı
Həsənov Amin Füzuli 2022-2024 Geofizika mühəndisliyi Neft-mədən geofizikası Abşeron-Balxanyanı neftli-qazlı zonasının geodinamik şəraiti y.e.f.d. Zamanova Aynur
Əlimərdanova Aytac Qoşqar 2022-2024 Geofizika mühəndisliyi Neft-mədən geofizikası Məsaməli mühitlərdə iki fazalı mayelərin
axını
f.-r.e.d. Həsənov Ədalət
Məhərrəmova Fatimə Aydın 2022-2024 Geofizika mühəndisliyi Neft-mədən geofizikası Mürəkkəb geoloji şəraitlərdə anomal təzyiqlərin geofiziki üsullarla tədqiqi g.-m.e.n., dos. Paşayev Nemət
Rəcəbov Cahan Əntağı 2022-2024 Neft-qaz mühəndisliyi Neft-qaz yataqlarının işlənməsi Neft yataqlarında hasilat quyularının məhsuldarlığının artırılması məqsədi ilə geoloji-texniki tədbirlərin seçilməsi üzrə qərarların qəbul edilməsi AMEA-nın müxbir üzvü, t.e.d. prof. Əfəndiyev Qalib Məmməd oğlu
Ələskərov Fərid Müşfiq 2022-2024 Neft-qaz mühəndisliyi Neft-qaz yataqlarının işlənməsi İstismar quyularında baş verən sulaşma prosesinin qarşısın alınması üsullarının təkmilləşdirilməsi t.e.n Axundov Fətəli Abbas oğlu
Qaraşlı Aqşin Mirzə 2022-2024 Neft-qaz mühəndisliyi Neft-qaz yataqlarının işlənməsi Deformasiyaya məruz qalan layların neft veriminin artırılmasında istilik üsullarının tətbiqi AMEA-nın müxbir üzvi Calalov Qərib İsaq oğlu
Behbudova Nərmin Allahverdi 2021-2023 Geofizika mühəndisliyi Neft-qaz yataqlarının axtarışı və kəşfiyyatının geofiziki üsulları Geofiziki məlumatlar əsasında geoloji kəsilişin litologiyasının proqnozu g.m.e.d. Yusubov Namaz
Mirzoyeva Məryəm Əfqan 2021-2023 Geofizika mühəndisliyi Neft-qaz yataqlarının axtarışı və kəşfiyyatının geofiziki üsulları Acınohur perspektivli neft-qaz rayonunun qravitasiya sahəsinin rəqəmsal təhlili və dərinlik quruluşu y.f.d. Zamanova Aynur
Rəhimova Günay Vaqif 2021-2023 Geofizika mühəndisliyi Neft-qaz yataqlarının axtarışı və kəşfiyyatının geofiziki üsulları Azərbaycanın yer qabığında geostatik, laydaxili və hidrostatik təzyiqlərin müqayisəsi f.-r.e.d. Həsənov Ədalət
Anar  Zülfüqar  oğlu Rəcəbli 2019-2021 Neft-qaz mühəndisliyi Dəniz neft-qaz və qaz-kondensat yatağlarının işlənməsi “Çatlı kollektorlu laylarda mayenin süzülməsi prosesində yaranan termodinamik amillərin işlənilmə göstəricilərin təsirinin tədqiqi“ AMEA-nın müxbir üzvi Calalov Qərib İsaq oğlu
Murad Gülməhəmmədoviç Gülməhəmmədov 2019-2021 Neft-qaz mühəndisliyi Quruda neft və qaz quyularının qazılması “Qazma zamanı baş verən udulmaların proqnozlaşdırılması və onlarla mübarizə“ AMEA-nın müxbir üzvü, t.e.d. prof. Əfəndiyev Qalib Məmməd oğlu
Zülfüqar Ağa  oğlu Ağayev 2019-2021 Geologiya Geokimya “Geokimyəvi məlumatlar əsasında Şamaxı-Qobustan rayonunda Maykop çöküntülərinin neft-qazlılığının proqnozu“ y.e.f.d. Hüseynova Şəlalə Məhərrəm qızı
İsmayil Həsən oğlu İsmayilov 2019-2021 Geologiya Sedimentalogiya “Pirallahı strukturunun məhsuldar qat çöküntülərinin litologiyası və əmələgəlmə şəraiti“ Qurbanov Vaqif Şıxı oğlu
Quluyeva Nurlana İsax qızı 2018-2020 Geologiya mühəndisliyi Neft-qaz hövzələrinin geologiyası “Xızı sahəsində mezozoy hövzəsinin neft-qaz perspektivliyi“ Qurbanov Vaqif Şıxı oğlu
Pünhan Malik oğlu Səmədli 2018-2020 Geologiya Geokimya “Bakı arxipelagının şimal hissəsinin palçıq vulkanlarının püskürmə məhsullarının geokimyəvi xüsusiyyətləri“ Babayev Mais Sərkər oğlu
Orxan Nahid oğlu Nəbizadə 2018-2020 Neft-qaz mühəndisliyi Neft-qaz yataqlarının işlənməsi “Deformasiya olunan layların neft veriminin artırılmasında üfüqi quyuların tətbiqi“ AMEA-nın müxbir üzvi Calalov Qərib İsaq oğlu
Elmin Valeh oğlu Məmmədov 2018-2020 Neft-qaz mühəndisliyi Dəniz neft-qaz və qaz-kondensat yataqlarının işlənməsi “Qazkondensat yataqlarının işlənilməsini təmin edən texnologiyalar “ t.e.n. Bünyad Kazımov Zinhar oğlu
Gülnarə Mərifət qızı Əlizadə 2018-2020 Geofizika mühəndisliyi Dəniz neft-qaz geofizikası “Neft-qaz yataqlarının əmələ gəlməsində palçıq vulkanlarının rolu“ Yusubov Namaz Puti oğlu
Cəvahir Bəxtiyar qızı Rəcəbli 2018-2020 Geofizika mühəndisliyi Neft-qaz yataqlarının axtarışı və kəşfiyyatının geofiziki üsulları “Seysmik dalğa atributlarının interpretasiyası əsasında geoloji kəsilişin proqnozlaşdırılması“ Yusubov Namaz Puti oğlu
Aysel Kamil qızı Məmmədova 2017-2019 Geologiya Geokimya “Azərbaycan palçıq vulkanları neftinin geokimyəvi tədqiqatları“ Akademik Quliyev İbrahim Said oğlu